Kem Chống Nắng LEO

290,000 

⭕️𝐂𝐇𝐀̂́𝐓 𝐊𝐄𝐌 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐄̂́𝐓 𝐃𝐈́𝐍𝐇

♦ 𝐆𝐢𝐮́𝐩 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 𝐜𝐡𝐚̣̆𝐧 𝐭𝐢𝐚 𝐔𝐕𝐀/𝐔𝐕𝐁 – 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐠𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̃𝐨 𝐡𝐨́𝐚 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐚 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧.
♦ 𝐆𝐢𝐮́𝐩 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 𝐜𝐡𝐚̣̆𝐧 𝐬𝐚̣𝐦, 𝐧𝐚́𝐦, 𝐭𝐚̀𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐠, 𝐝𝐚 𝐜𝐡𝐚́𝐲 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠.
♦ 𝐆𝐢𝐮́𝐩 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐝𝐚.
♦ 𝐂𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭, đ𝐨̣̂ 𝐚̂̉𝐦 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐚 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐚̆𝐧 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜 𝐡𝐨̛𝐧, 𝐦𝐨̛̀ 𝐧𝐚́𝐦 đ𝐨̂̀𝐢 𝐦𝐨̂̀𝐢, 𝐦𝐢̣𝐧 𝐦𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛𝐧.
♦ 𝐂𝐨́ 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐁𝐁 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐞 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐧𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐔𝐏 𝐯𝐚̀ đ𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐚̀𝐮 𝐝𝐚.

Danh mục:
.